Stadgar för Släktföreningen

 

Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug-och Areskough

§ 1. Ändamål.

Släktföreningen Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug och Areskough har till ändamål:

att verka för sammanhållning inom släkten.

att tillvarata gemensamma släktintressen.

att föra ett fullständigt och korrekt släktregister.

att utföra forskningar i släktens historia.

§ 2. Medlemskap.

Aktiv medlem av föreningen kan vara varje ättling till Oligerus Magni Arreskow, som bär namnet - Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug och Areskough  eller är född med detta namn, dennes make eller maka och barn samt sådan ättlings änkling eller änka. Aktiv medlem skall ha uppnått 18 års ålder. Passiv medlem av föreningen kan vara dels den som vid fyllda 18 år är berättigad att ingå som aktiv medlem, dels - efter styrelsens medgivande - annan person, som icke tillhör släkten Arreskow-Areschoug-Areskog-Areskogh-Areskoug och Areskough, men på grund av härstamning från eller släktskap med medlem av släkten eller av annan anledning hyser intresse för släkten. Hedersledamot av föreningen kan vara den som därtill utses vid allmänt släktmöte.

§ 3. Medlemsavgift.

Släktmedlem erlägger årsavgift med belopp som bestäms på ordinarie släktmöte. För familj erläggs dubbel årsavgift. Som familj räknas alla familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress. Det står dock envar fritt att bidra med större belopp.

§ 4. Släktfond.

Till släktfonden förs erhållna donationer och testamenten samt avsätts del av föreningens intäkter enligt beslut på släktmöte. Fondens utnyttjande beslutas av släktmöte i enlighet med de villkor som förbundits med viss gåva. För minskning av släktfonden erfordras minst 2/3 majoritet.

§ 5. Styrelse och revisorer.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen väljs på allmänt släktmöte för en tid av tre år intill nästkommande allmänna släktmöte. Medlemmar i styrelsen skall vara aktiva medlemmar i föreningen. Styrelsen utser inom eller utom sig arkivarie, klubbmästare ävensom någon som kan tjänstgöra som redaktör för eventuellt medlemsblad. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen åligger särskilt att svara för förandet av släktregister samt att förvalta och ansvara för föreningen tillhöriga penningmedel, dess arkiv och övrig egendom. Styrelsen bör sammanträda minst en gång om året och de år då allmänt släktmöte hålls i samband med detta. Två revisorer och en revisorsuppleant utses på allmänt släktmöte för nästkommande treåriga redovisningsperiod. Styrelseledamot och revisor som är släktmedlem äger ej att uppbära arvode.

§ 6. Föreningens firma.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av den eller de personer inom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 7. Räkenskaper.

Räkenskaperna avslutas per tre kalenderår (kalenderåret före allmänt släktmöte) och skall före den 1 februari följande år jämte styrelsens protokoll avlämnas till revisorerna. Dessa skall före den 1 mars till ordförande avlämna revisionsberättelse jämte sagda räkenskaper och protokoll.

§ 8. Släktmöten.

Allmänt släktmöte hålles vart tredje år.

Extra släktmöte sammankallas då styrelsen så anser motiverat eller då revisorerna eller minst en femtedel av föreningens samtliga aktiva medlemmar skriftligt påkallar detta.

Kallelse till allmänt eller extra möte utsändes till varje medlem eller medlemsfamilj senast fyra veckor före mötet.

Vid släktmöte äger envar aktiv föreningsmedlem som erlagt årsavgift att deltaga och utöva rösträtt med en röst. Frånvarande röstberättigad medlem må överlåta sin rösträtt genom fullmakt. Ingen må dock utöva rösträtt med mera än sammanlagt tre röster. Röstning i fråga rörande föreningens upplösning kan även ske skriftligt. Passiv medlem äger närvara vid släktmöte och deltaga i därvid förda diskussioner och överläggningar, men icke i val eller omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening ordföranden vid mötet biträder.

Vid allmänt släktmöte skall följande ärenden förekomma:

a/ Val av ordförande och protokollförare for mötet.

b/ Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

c/ Val av två justeringsmän.

d/ Justering av den upprättade röstlängden.

e/ Föredragning av styrelseberättelse för den tid som förflutit sedan tidigare släktmöte.

f/ Föredragning av revisionsberättelse.

g/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

h/ Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

i/ Val av revisorer jämte suppleant.

j/ Eventuellt val av hedersledamot.

k/ Övriga frågor, som hänskjutits till mötet av styrelsen eller senast två veckor dessförinnan skriftligen anmälts till ordföranden. Över sådant ärende skall styrelsens yttrande föreligga.

l/ Föredragning av förslag till verksamhet och budget fram till nästkommande allmänna släktmöte.

m/ Beslut om årsavgift, användning av fondmedel och disposition av övriga tillgångar.

n/ Beslut om nästkommande allmänna släktmöte.

o/ Föredragning av ärenden som väckts vid mötet under förutsättning att detta därtill ger sitt medgivande. Inga beslut av större betydelse och/eller innebärande större utgifter får fattas under detta moment.

§ 9. Lägsta medlemsantal.

Om antalet aktiva medlemmar i föreningen skulle nedgå under 15 åligger det styrelsen att vid nästkommande allmänna släktmöte föreslå de åtgärder vilka kan betingas härav.

§ 10. Stadgeändring.

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas på allmänt släktmöte med minst 2/3 av de avgivna rösterna. I kallelse till släktmöte skall meddelas att förslag till sådan ändring kommer att behandlas.

§ 11. Föreningens upplösning.

För beslut om föreningens upplösning erfordras majoritet med minst 2/3 av de avgivna rösterna vid två på varandra följande släktmöten med minst ett års mellanrum. Ett av dessa skall vara allmänt släktmöte. Vid föreningens upplösning tillfaller dess eventuella tillgångar den institution eller det ändamål som med ¾ majoritet beslutats vid det sista släktmötet.

I kallelse till släktmöte skall meddelas att förslag om föreningens upplösning kommer att behandlas. Efter det första släktmötets beslut rörande föreningens upplösning skall styrelsen samråda med Riksarkivet rörande framtida förvaringen av föreningens protokoll och övriga handlingar.

(Stadgarna avskrivna släktboken, ”Arreskowska släkten, utgiven 1996  redigerad 1999”. Stadgarna modifierade enligt beslut på släktmöte 1999 avseende att samtliga förekommande stavningar skall vara med i stadgarna och 2002 avseende medlemsavgift och styrelsens sammansättning.)

Tillbaka till innehållsförteckning